Ustalenie ojcostwa na drodze sądowej to złożony proces, który może podjąć ojciec dziecka, matka dziecka, a także dziecko oraz prokurator. Najczęściej ustalenie ojcostwa ma miejsce w sytuacji związków pozamałżeńskich.

Coraz więcej mężczyzn decyduje się w dzisiejszych czasach na wykonanie testu na ojcostwo. W sądownictwie obserwuje się tendencję wzrostową pod kątem ilości spływających wniosków o ustalenie ojcostwa czy też jego zaprzeczenie. Kiedy dziecko rodzi się w związku małżeńskim, domniema się, że mąż matki dziecka jest ojcem tego dziecka. W związku niemałżeńskim, ojcostwo musi zostać uznane przez ojca dziecka lub wnosi się do sądu o ustalenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa a małżeństwo

Jeśli ojcem nie jest mąż matki, pierwszym krokiem jest obalenie istniejącego domniemanego ojcostwa. W tym celu składa się pozew do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. Taki pozew może wnieść mąż matki, matka dziecka, dziecko po osiągnięciu pełnoletniości lub prokurator. Mąż matki taki wniosek powinien złożyć w ciągu pół roku od momentu, kiedy został powiadomiony o urodzeniu się dziecka. Taki sam termin obowiązuje matkę, która taki pozew może złożyć do pół roku od urodzenia się dziecka. Dziecko natomiast może wnieść o zaprzeczenie ojcostwa do 3 lat od osiągnięcia pełnoletniości. Jedynie prokurator nie jest w żaden sposób ograniczony czasowo.

Zaprzeczenie ojcostwa opiera się na wykazaniu niezdolności męża do zapłodnienia, badaniach krwi bądź testom genetycznym. Jeśli dziecko urodzi się przed upływem 180 dni od zawarcia związku małżeńskiego, wystarczy pisemne oświadczenie męża matki, że nie jest on ojcem dziecka.

Dalsze kroki podejmowane są jak w przypadku związku pozamałżeńskiego, czyli uznaje się dziecko przez ojca czy sądownie ustala ojcostwo

Kiedy można ustalić ojcostwo?

Uznanie dziecka przez ojca odbywa się przez złożenie przez tegoż ojca oświadczenia woli bycia ojcem dziecka bądź oświadczenia wiedzy, że przyznaje, iż jest rzeczywistym ojcem. Oświadczenie uznania dziecko wymaga następujących warunków:

  • zgoda matki na uznanie dziecka,
  • prawomocne zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki dziecka, jeśli dziecko zostało urodzone w związku małżeńskim,
  • dziecko nie zostało uznane przez żadnego mężczyznę,
  • sąd nie uznał ojcostwa żadnego innego mężczyzny.

Uznanie dziecka może odbyć się wyłącznie po wyrażeniu zgody matki dziecka, natomiast gdy nie wyraża ona zgody, uznanie ojcostwa odbywa się na drodze sądowej. Sądowe ustalenie ojcostwa następuje, gdy ojciec dziecka nie chce dobrowolnie go uznać, bądź ma wątpliwości co do bycia ojcem danego dziecka.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa odbywa się poprzez domniemanie prawne bazujące na przekonaniu, iż dany mężczyzna obcował z matką dziecka na 180 do 300 dni przed poczęciem danego dziecka. Potencjalny ojciec dziecka może wykazać jednak poprzez badanie krwi, a szczególnie badanie DNA, że nie jest ojcem dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *